آدرس ( affiliation ) دانشگاه در مقالات فارسی:


گروه..........، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ايران
کميته تحقيقات دانشجويی، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ايران
گروه......، بيمارستان.........، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ايران
مثال: گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی نيشابور، نيشابور، ايران

آدرس  ( affiliation ) دانشگاه در مقالات لاتین:


Department of........, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
Students Research Committee, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
Department of......., .........Hospital, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
مثال: Department of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran 

نکته مهم: نویسندگان محترم مقالات دقت فرمایند قسمت هایی که با رنگ قرمز مشخص شده است در مقالات به طور صحیح وارد گردد.