معاون تحقیقات و فناوری

دکتر علی اکبر محمدی

 دکترای تخصصی دکترای تخصصی (PhD) / مهندسی بهداشت محیط

       شماره تماس:   203 -05143306201

CV