سياست‌های راهبردی  پژوهشي دانشکده علوم پزشکی نیشابور:

 توسعه پژوهش‌هاي كاربردي و بنيادي  نظام سلامت  با تأکید بر تحقیقات بالینی، راهبردی و مشارکتی مبتنی بر جامعه متناسب با اولويت‌های تحقيقاتی منطقه و شهرستان

 گسترش ارتباطات منطقه‌ای، ملي و بين‌المللي در حوزه پژوهش

 ايجاد بستر مناسب برای تولید علم با بهره‌گيري از فناوري‌هاي مورد نياز پژوهش به ويژه فناوري‌های نوين
 حمايت همه جانبه از پژوهشگران و محققین (اساتید، دانشجویان و کارکنان)
 بهبود كارآيي و اثربخشي پژوهش
• جذب، توسعه و ساماندهی  منابع ( انساني، مالي و....)

چشم انداز معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده:
اين معاونت در نظر دارد با تلاش مداوم، اهتمام و همياری اساتید و  پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشکده به نحوی گام بردارد تا اين دانشکده به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر منطقه شمال شرق کشور در ارائه خدمات شناخته شود.

بيانيه رسالت :
معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور، در راستای چشم‌انداز دانشکده که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران می‌باشد، مأموريت‌هاي زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:
 پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري
 تربيت و پرورش نيروی انسانی بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي‌هاي آنها

اهدافي كه ما با انجام اين مأموريت‌ها دنبال مي‌كنيم عبارتند از:
 توليد و گسترش دانش فناوری علوم مرتبط با سلامت 
 مشارکت در حل مسائل بهداشتي، درماني، آموزشي، فرهنگي و مديريتي نظام سلامت
 بهبود كارايي و اثربخشي خدمات بهداشتي و درماني، آموزشی و پژوهشی 
 ارتقاي كمي و كيفي گنجينه نيروي انساني پژوهشگر
• ارتقای سطح و جايگاه پژوهشی دانشکده در عرصه منطقه‌ای و ملی

موارد ذيل اصول ارزشي هستند،كه ما در امر پژوهش به آنها پايبنديم:
 پايبندي به اصول اخلاق در پژوهش
 رعايت حق مالكيت معنوي
• تكريم پژوهش و پژوهشگران

 استراتژی‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور: 

-  توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی

- ایجاد پژوهشکده متناسب با فیلدهای تحقیقاتی و نیازهای شهرستان

- توسعه و تجهیز آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

- توسعه مراکز ثبت بیماری‌ها با اولویت بیماری‌های غیر واگیر شایع( قلبی- عروقی، دیابت، ....)

- توسعه سطح ارتباطات علمي تحقيقاتي از طریق انجام تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی 

- توسعه تحقيقات کاربردی و استفاده از نتايج تحقيقات در عرصه سلامت

 – بستر سازی مناسب جهت افزایش طرح‌های چند مرکزی داخلی و منطقه‌ای

- توسعه کمی و کيفی توليدات علمی

- ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققين دانشکده

- بهبود انگيزه در اعضای هيأت علمی، پژوهشگران غیر هیأت علمی و دانشجويان به منظور افزايش فعاليت‌های علمی و تحقيقاتی

- بسترسازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین، مؤلفین و مترجمین در راستای اهداف دانشکده

- سازماندهی مناسب نظام اطلاعاتی ( بانک اطلاعاتی طرح‌های تحقیقاتی ، مقالات و محققی )

- بهينه سازی نظام  منابع مالی در عرصه تحقيقات

- ثبت شرکت‌های دانش بنیان و راه اندازی دفاتر مالکیت فکری

- جهت‌دهی تحقيقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه براساس اولويت‌های پژوهشی  دانشکده

- بسترسازی و توسعه تحقيقات مبتنی بر سفارش و ارتباط با صنایع مرتبط

- تجاری سازی پژوهش و توسعه منابع مورد نياز تحقيقات

- تقويت شوراي پژوهشي به منظورسياست گذاري در عرصه تحقيقات

- توسعه تحقيقات بالينی در زمینه بررسی و حل مشکلات شهرستان( HTlV1 و ....)

-  ارتقاء بهبود وضعيت ساختار تشکيلاتی و فرآیندها

- توسعه تحقیقات دانشجویی

- توسعه نظام اطلاع رسانی پزشکی دانشکده

- ایجاد شبکه بین واحدهای تحقیقاتی

- تقویت زیر ساخت‌های پژوهشی