معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور یکی از 7 معاونت دانشکده است، که از سال 1397پس از انتزاع از معاونت آموزشی - پژوهشی به صورت مستقل با هدف گسترش و تسهیل امر پژوهش و فناوری شکل گرفته است و مسئولیت هدایت و راهبری تحقیقات دانشکده را برعهده دارد.

محل استقرار این معاونت در ساختمان پردیس دانشکده است .