مرکز توسعه پژوهش شامل دو واحد می‌باشد:

 1- واحد توانمند‌سازی

این واحد درصدد است به طور ادواری کارگاه‌هایی را درزمینه روش تحقیق، آمار، نحوه نگارش مقالات علمی برگزار نماید. برنامه این کارگاه‌ها از طریق اتوماسیون اداری و همچنین وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور به اطلاع اعضای هیأت علمی خواهد رسید.

خدمات ارائه شده در واحد توانمند‌سازی

  •  تمام کارگاه‌ها در حوزه تحقیقات و فناوری دانشکده توسط این واحد برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد.

  • نیاز‌سنجی کارگاه‌های پژوهشی از طریق اعضای هیأت علمی، محققین، اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی و دفتر استعدادهای درخشان در ابتدای هر سال از طریق نظر‌سنجی به انجام خواهد رسید و برنامه‌ریزی اجرای این کارگاه‌ها  در طول سال ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

2-کمیته مشاوره

این واحد با استفاده از اعضای هیأت علمی و متخصصین آمار و اپیدمیولوژی، آمادگی دارد که در ابتدای شروع تحقیق با تعیین حجم نمونه لازم به محققین و سپس آزمون‌های آماری مناسب محقیقن را در تجزیه و تحلیل آماری یاری کند.