آدرس :شهرک باغچه بان انتهای بلوار مقاومت،پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور-معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن:    203-05143306200

نمابر:       05143306207