معرفی دفتر مالکیت فکری

مالکیت فکری به عنوان یکی از زیر ساخت‌های اساسی توسعه فناوری به حساب می‌آید، که می‌تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان در عصرحاضر باشد، منظور از مالکیت فکری، مالکیت بر فکر و ایده است ایده‌ای که می‌تواند وارد صنعت شود. بنابراین می‌توان گفت که حقوق مالکیت فکری مجموعه‌ای از قوانین ومقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می‌نماید.

دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یکی از زیر مجموعه‌های معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که به منظور حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کمک به محققین در جهت ثبت اختراعات و صیانت از حقوق فکری آنها ایجاد شده‌است.

شرح وظایف

- بررسی علمی کلیه ادعاهای نوآوری و تأیید یا رد آن

-حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی که منجر به خلق مالکیت فکری می‌شود

-کمک به محققان در جهت ثبت اختراعات و نوآوری‌ها

-تعیین اصول و چهارچوب برای تقسیم منافع، تعهدات و سهم محقق و دانشگاه طی زمانی که مالکیت فکری منجر به حصول حق امتیاز شود

-کمک به جهت دهی پایان نامه‌های دانشجویی برای ایجاد نوآوری هدایت به سمت طرح‌های فناورانه

-توسعه پژوهش‌های کاربردی

-شناسایی و معرفی ظرفیت‌های موجود در دانشگاه جهت پژوهش‌هایی که منجر به ثبت اختراعات و تجاری سازی می‌شود

-فراهم نمودن زیرساخت جهت امکان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات کاربردی

آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

فرم‌های توصیف اختراعات به تفکیک موضوع

قوانین کشوری ثبت اختراعات