دفتر ارتباط با صنعت

دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها با توجه به اهميت انجام فعاليت‌هاي مشترك و همكاري دانشگاه‌ها با بخش‌هاي خصوصي و صنايع تاسیس شده‌اند. این دفترمی‌تواند نقشی مهم و موثر در پرکردن شکاف موجود میان دانشگاه و صنعت و نزدیک‌کردن آنها به یکدیگر ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فناوری جامعه کمک نماید.

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت

  • برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین دانشگاه در زمینه‌های علمی و فنی

  • اعلام الویت‌های پژوهشی شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات به اساتید و محققین دانشگاه

  • رایزنی با مراکز صنعتی جهت جذب پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی آن مراکز

  • ارجاع پروپوزال‌های پژوهشی- صنعتی پیشنهادی اساتید و اعضای هیات‌علمی به مراکز صنعتی و پیگیری آنها

  • ارتباط با دفاتر ارتباط با صنعت دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات

  • دریافت پروژه‌های پیشنهادی صنایع و دستگاه‌های اجرایی و ارایه آن به دانشکده‌ها و مراکز‌تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه

  • شناسایی دقیق صنایع، کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی به همراه نیازهای آنها

  • فراهم نمودن زمینه جذب دانشجویان و اشتغال آنان پس از فراغت از تحصیل در صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی

  • استفاده از متخصصین صنایع و دستگاه‌های اجرایی در امر آموزش‌های کاربردی در دانشگاه

  • ایجاد تسهیلات در امر بهره‌گیری مراكز صنعتی و دانشگاه از امكانات یكدیگر

        آئین نامه دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه