روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری از جلسه برنامه ریزی برنامه عملیاتی 1400 وارزشیابی رعد  معاونت تحقیقات وفناوری با  اداره توسعه فناوری سلامت دانشکده روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 در ساعت 10:30 ظهر در محل سالن جلسات پردیس دانشکده خبرداد.

مدیر اداره توسعه فناوری سلامت ضمن ابراز خرسندی و تشکر از همکاری ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته که موفق به اخذ حداکثر امتیازدرسامانهhop شده‌ایم، گفت: این اداره طی 2سال گذشته از ابتدای حضور اینجانب به عنوان مدیر این اداره تا کنون 11جلسه شورای فناوری داشته که امید است با افزایش مشارکت دانشجویان و اعضاء هیات علمی وکارکنان نسبت به ارسال پروپوزال‌های فناورانه پیشنهادی، تعداد جلسات آتی افزایش و شاهداستقرار شرکت‌های فناور در مرکز رشد با توجه به اخذ مجوز در انتهای سال1399 باشیم..

دکتر صفورا جوان ضمن ارائه برنامه استراتژیک پیشنهادی تا پایان سال 1400، افزود:  می‌توانیم با برنامه‌ریزی­‌های منسجم و با همکاری صمیمانه اساتید و دانشجویان، شاهد ارتقاء اداره توسعه فناوری سلامت که شامل زیر مجموعه‌های دفتر ارتباط با صنعت با مسئولیت اقای مهندس جلالی و مرکز رشد فناوری سلامت با سرپرستی اقای مهندس ابراهیم زاده در آینده نزدیک باشیم.

همچنین پس از بررسی برنامه عملیاتی 1400 و ارزشیابی رعد 1400 توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری و مدیر محترم پژوهش  مقرر گردید در راستای توانمندسازی دانشجویان،اساتید وکارکنان، برنامه‌ریزی‌های مناسب جهت برگزاری کارگاه‌های مرتبط با فناوری و آشنایی با شرکت‌ها ومرکز رشد به منظور افزایش پروپزال‌های فناورانه واستقرار واحدهای فناور در مرکز رشدفناوری اطلاعات سلامت دانشکده  برگزار گردد.