به گزارش وبدا، نوزدهمین جلسه کمیته تالیف و ترجمه  در روز سه شنبه مورخ  چهارم خردادماه 1400 ساعت 12 در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری با حضور معاونت تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی و همچنین اعضای محترم کمیته تالیف و ترجمه برگزار گردید.