سومین جلسه هیأت تحریریه مجله انگلیسی JCRME با حضور ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی نیشابور جناب آقای دکتر عظیمی نژاد، معاونت محترم تحقیقات جناب آقای دکتر محمدی، سردبیر محترم مجله جناب آقای دکتر صمدانی و سایر اعضای محترم هیأت تحریریه به منظور ارزیابی و بهبود عملکرد سیاست های مجله  در جهت انتشار شماره دوم و فعالیت های دیگر مجله در محل پردیس دانشکده برگزار گردید.