معاون تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اخذ مجوز جذب و پذیرش دو نفر دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور در رشته های تغذیه و فیزیولوژی خبر داد.

دکتر محمدی ضمن ابراز خرسندی در خصوص مجوز کسب شده ، بیان داشت:  مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر دانشکده علوم پزشکی نیشابور با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص در نظر دارد پس از قبولی در آزمون متمرکز دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت در سال تحصیلی 1401-1400، نسبت به  جذب و پذیرش دو نفر دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور در رشته های تغذیه و فیزیولوژی ( هر کدام یک نفر) در مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر اقدام نماید.