روابط عمومی معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور از نشست تعاملی مدیر اداره فناوری سلامت، مدیر ارتباط با صنعت و رئیس مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی نیشابور با مدیر عامل شهرک صنعتی خیام،خبر داد.
مدیراداره فناوری سلامت ،خانم دکترجوان ضمن قدردانی از همکاری وحمایت مدیرعامل شهرک صنعتی خانم مهندس چمبری ،توضیحاتی در خصوص فعالیت اداره توسعه فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور و واحدهای زیرمجموعه ان بیان داشت وافزود: امیداست که باتوجه فعال شدن واحدهای ارتباط با صنعت واخذ مجوز مرکز رشد به تازگی بتوانیم تعاملی همه جانبه درقالب تفاهم نامه با شهرک صنعتی داشته باشیم تا گامی موثر درجهت پروژه های محصول محور،شرکت های دانش بنیان وحرکت به سوی دانشگاه نسل سوم برداریم.
مهندس مهرزاد ابراهیم زاده رئیس مرکز رشد دانشکده علوم پزشکی نیشابور درادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بستر هاو خدمات قابل‌ارائه در مرکز رشد دانشکده، نحوه فعالیت هسته های فناور مستقر در مرکز و نحوه همکاری با شهرک صنعتی خیام پرداخت وافزود: امیداست با ظرفیت سنجی های صورت گرفته و بهره گیری از پتانسیل های آزمایشگاهی و تحقیقاتی اعضا هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، در کنار همکاری دوجانبه با شهرک صنعتی خیام بتوان ارتباطی ساختاریافته را بین صنعت ، مرکز رشد دانشکده و مراکز دانش‌بنیان و استارتاپ ها ایجاد کند.
دراین دیدار مسئول ارتباط باصنعت ،مهندس مهدی جلالی ضمن ابراز خرسندی از تعامل ایجاد شده باصنعت ، افزود: دفترارتباط با صنعت دانشکده امادگی خود رابرای انجام پروژه های مشترک وبرگزاری برخی کلاسهای اموزشی اعلام میکند و امید است با تعاملی همه جانبه با شهرک صنعتی با استفاده از توانمندی هاوتجربیات دو طرف بتوانیم کمکی به حل چالش های دانشگاه وصنعت ودرنهایت جامعه داشته باشیم.
درانتها مدیرعامل شهرک صنعتی نیشابور ضمن ابراز خرسندی از تعامل ونشست صورت گرفته بیان داشت:شهرک صنعتی حمایت وهمکاری خود را در بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی دانشگاه در تعامل با صنعت و حل مشکلات جامعه و نیز خلق ثروت اعلام میدارد.
مهندس سکینه چمبری افزود: شهرک‌ صنعتی نیشابور میتواند برنامه ریزی در خصوص بازدید وکسب تجربه عملی ، اساتیددانشکده و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشدکه تمایل به گسترش فعالیت کسب و کار و حضور در محدوده شهرک‌های صنعتی وبازار را دارند،داشته باشد.