برگزاری وبینار تخصصی آموزش پزشکی با عنوان “Student Mentoring: A Neglected Necessity”