کارگاه آموزشی طراحی الگوی کسب وکار و تدوین برنامه کاری
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400، 9:00 صبح
زمان پايان كلاس
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400، 1:00 عصر