نام و نام خانوادگی

                            سمت 

            ریاست دکتر محسن عظیمی نژاد

                           ریاست

                 دکتر محسن عظیمی نژاد

                 دکتر سید مرتضی شمشیرگران 

                 دکتر سعید سمرقندیان                                               

                  دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

                  مهندس جواد مسیح آبادی  

     اعضای شورای راهبردی

       آزمایشگاه جامع   

 

                                                         

                       کارشناسان آزمایشگاه

             خانم حانیه غنمی

          خانم مریم السادات حسینی 

          خانم نغمه امین اسلامی 

            آقای مهران طلایی

            آقای علی شاکری مقدم