دکتر هادی فاضل 

 دکترای تخصصی (PhD) / ویروس شناسی پزشکی 

شماره تماس 43333491- 051

cv