دکتر محمدرضا امیر یوسفی 

دکترای تخصصی (PhD) / علوم و صنایع غذایی

شماره تماس :43352311-051

CV

شناسنامه دستگاه های بخش صنایع غذایی